Nodevumā apkopotas atziņas par mācīšanās analītiku un tās izmantošanu augstākās izglītības monitoringā, noskaidrojot docētāju un studējošo viedokli, kā arī izvērtējot ARTSS-EDU pieejas izstrādes un izmēģināšanas pieredzi. Pētījuma izstrādes gaitā sniegtas atbildes uz jautājumiem: kas ir moderni vadīts mācīšanās process augstskolā? Kā augstskolā tiek atbalstīta un uzlabota mācīšanās un mācīšana? Kā augstskolā tiek veikta mācīšanās rezultātu novērtēšana tiešsaistes vidē? Pamatojoties uz iegūto rezultātu analīzi un izmantojot Enterprise Knowledge Development (EKD) metodi, izstrādāts mācīšanās analītikas sistēmas modelis, uz kura pamata formulēti priekšlikumi mācīšanās analītikas izmantošanai monitoringam augstākajā izglītībā.

Nodevuma dokuments: (PDF)