Kopsavilkums

Projekta „ARTSS: Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem” (VPP-COVID-2020/1-0009) (turpmāk tekstā – Projekts) mērķis ir izstrādāt metodi un tehnoloģiskos risinājumus digitālo pakalpojumu dinamiskai pielāgošanai un drošības nodrošināšanai COVID-19 gadījumā un līdzīgās krīzes situācijās.

Dokumentā „Izvērtējums par jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu izmantošanas potenciālu uzņēmējdarbības sektorā krīzes/ pēckrīzes apstākļos” (turpmāk tekstā – Izvērtējums) sniegtas rekomendācijas par:

 • dažādu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu izmantošanas potenciālu, tostarp vecinošiem un kavējošiem regulatīviem un uzņēmējdarbības vides apstākļiem uzņēmējdarbības sektorā krīzes/ pēckrīzes apstākļos;
 • būtiskākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un to pielietojumiem, kas nodrošina uzņēmējdarbības procesu nepārtrauktību, tostarp nepieciešamais valsts atbalsts vai intervence tehnoloģiju plašākai izmantošanai uzņēmējdarbībā.

Izvērtējums aptver plašu jautājumu loku, sākot ar rīcībpolitiku izstrādi un beidzot ar tehnoloģisku risinājumu modelēšanu uzņēmējdarbības vajadzībām, tādēļ Izvērtējuma sagatavošanā pētāmie jautājumi nosacīti iedalāmi vairākos līmeņos jeb arhitektūras skatos (European Commission, 2020) (Ilustrācija 1.):

 1. Juridiskais līmenis, kas definē juridisko ietvaru (tiek apskatīts kopā ar organizacionālo līmeni);
 2. Organizacionālais līmenis, kas paredzēts rīcībpolitiku plānošanai, normatīvo aktu izstrādei, kā arī uzņēmēju, nodarbināto, publiskās pārvaldes institūciju un iedzīvotāju vajadzību izpētei;
 3. Semantiskais līmenis, kurā tiek veikta organizacionālajā līmenī izmantotās terminoloģijas salāgošana ar tehnoloģiju izpētē un modelēšanā izmantoto terminoloģiju un paaugstināta apskatāmo procesu detalizācijas pakāpe;
 4. Tehniskais līmenis, kur pētītas tehnoloģiju izmantošanas iespējas drošu un nepārtrauktu servisu nodrošināšanai.

pieeja

Ilustrācija 1. Pētījuma pieeja

Izvērtējuma rezultātā sagatavoti priekšlikumi par būtiskākajiem uzņēmumu veicamajiem organizatoriskajiem pasākumiem drošu un noturīgu servisu nodrošināšanai, tehnoloģijām un to pielietojumiem, kas nodrošina uzņēmējdarbības procesu nepārtrauktību, kā arī rekomendācijas nepieciešamajam valsts atbalstam un valsts intervencei tehnoloģiju plašākas izmantošanas veicināšanai uzņēmējdarbībā.

Priekšlikumi uzņēmējiem aptver trīs galvenos virzienus (Ilustrācija 2.):

 1. Biznesa nepārtrauktības nodrošināšana – priekšlikumi preventīvajiem un uzraudzības pasākumiem, kas veicami biznesa nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtas situācijās;
 2. Digitāli iespējots drošs un nepārtraukts darbs – priekšlikumi tehnoloģiju izmantošanai attālinātā darba organizācijai ārkārtas situācijā (tehnoloģiju un rīku izmantošana, digitālas darba vietas, izkliedētu komandu kopdarbība u.c.);
 3. Efektīva un atbildīga resursu pārvaldība – priekšlikumi uzņēmumu resursu efektīvai pārvaldībai ārkārtas situācijā (zināšanas, cilvēkresursi u.c.).

Priekšlikumi-1

Ilustrācija 2. Priekšlikumi uzņēmējiem drošu un noturīgu servisu nodrošināšanai

 

Priekšlikumi valsts atbalstam un intervencei aptver trīs galvenos virzienus (Ilustrācija 3.):

 1. Risku analīzē balstīta krīžu pārvaldība – priekšlikumi kontekstuālo risku analīzei un riskos balstītai krīžu pārvaldībai, plānojot uzņēmējdarbības atbalstu un valsts intervenci;
 2. Jaunās darba formas atbalstoša darba un komunikācijas kultūra – priekšlikumi noteikumu un vadlīniju izveidei valsts līmenī;
 3. Uzņēmumu digitalizācijas veicināšana – priekšlikumi valstiski veicamajiem pasākumiem uzņēmumu digitalizācijas veicināšanai.

Priekslikumi-2

Ilustrācija 3. Priekšlikumi valsts intervencei un atbalstam