ARTSS metode

Drošu un noturīgu digitālo pakalpojumu nodrošināšanai ARTSS projektā ir izstrādāta spējorientēta ARTSS pakalpojumu projektēšanas un piegādes metode. Tā paredz strukturētu pakalpojuma mērķu, izpildes rādītāju, konteksta (jeb izpildes vides mērījumu), kā arī drošības un noturības pielāgojumu attēlošanu un izmantošanu servisa konfigurēšanā tā izstrādes un izpildes laikā. Metode ir komponentorientēta, kas nozīmē, ka specifisku projektēšanas un piegādes uzdevumu risināšanai tiek izstrādātas atsevišķas komponentes, kuras vieno vienota konceptuālā bāze. Metodes aprakstā ir izklāstīta tās konceptuālā bāze, atsevišķās metodes komponentes un piemērs, kurā metode tiek izmantota drošības draudu analīze datortīklos.

(PDF)

Metodes komponents: Šablonu identificēšana

Metodes komponenta nosaukums: Šablonu identificēšana

Pielietošanas mērķis: Šabloni ir atkārtoti izmantojamas zināšanas par servisu drošības un noturības nodrošināšanu. Komponenta mērķis ir jaunu šablonu identificēšana, analizējot spēju modeļus dažādiem lietošanas gadījumiem un instancēm.

Pattern identification

Galvenie jēdzieni:

 1. Spēju modeļi - spēju modeļi, kuros identificē šablonu kandidātus ;
 2. Šablona kandidāts - potenciāli atkārtoti izmantojams risinājums;
 3. Šablons – atkārtoti izmantojamas zināšanas par drošu un noturīgu servisu nodrošināšanu;
 4. Šablona vērtējums - šablona lietotāju vērtējums par to lietderīgumu;
 5. Šablonu datu serviss - šablona specifikācija JSON formātā, kas pieejama REST servisa veidā

Notācija:

 1. ARTSS notācija
 2. Šablonu specificēšanas notācija

Metodes process:

Ievadinformācija:

 1. Spējas modelis

Aktivitātes:

 1. Šablonu kandidātu identificēšana - pārskatot esošos spēju modeļus, identificē modeļa elementus vai to kopumu, kurus noteiktu spēju un servisu projektēšanas un nodrošināšanas problēmu risināšanai būtu iespējams izmantot atkārtoti. Drošu un noturīgu servisu gadījumā iespējami šablonu kandidāti ir:
  1. Pielāgojumi;
  2. Drošības un noturības monitorēšanai raksturīgie izpildes rādītāji;
  3. Konteksta elementu aprēķināšanas risinājumi;
  4. Drošības un noturības datu mērāmie atribūti, it īpaši netradicionālie datu avotu.
 2. Šablonu kandidātu izvērtēšana - ja līdzīgi šablonu kandidāti ir identificēti vairākās spējās vai ekspertu vērtējuma šablonu kandidātam piemīt atkārtotas izmantošanas potenciāls, tad šablonu pievieno šablonu repozitorijam tālākai specificēšanai. Šablona kandidātu repozitorijā pievieno nepublicētā veidā.
 3. Atbilstošo šablona elementu atlasīšana spēju modelī - šablona specifikācijā tiks iekļauti spēju modeļa fragmenti, kas ietver gan atkārtojami izmantojamos elementus, gan problēmu raksturojošos saistītos elementus, piem., ar pielāgojumu saistītos mērķus vai ar konteksta elementa aprēķināšu saistītos mērāmos atribūtus.
 4. Šablona sākotnējā specificēšana:
  1. Atslēgas vārdi raksturo šablona izmantošanas jomu;
  2. Problēma tekstuāli apraksta, kādu drošības un noturības izaicinājumu risināšanai šablons ir piemērots;
  3. Mērķis - raksturo, kādu drošības un noturības mērķu sasniegšanai šablons ir piemērots. Mērķus attēlo gan tekstuālā, gan grafiskā formā;
  4. Lietderīguma rādītāji - raksturo, kā izmērīt šablona izmantošanas mērķu sasniegšanu. Izpildes rādītājus attēlo gan tekstuālā, gan diagrammas formā;
  5. Konteksts - konteksts, kurā ir paredzēta šablona izmantošana. Kontekstu attēlo gan tekstuālā, gan diagrammas formā;
  6. Risinājums - veids, kā risināt drošības un noturības problēmas, lai sasniegtu šablona specifikācijā definētos mērķus noteiktos konteksta apstākļos. Risinājumu attēlo gan tekstuālā, gan diagrammas formā.
  7. Ievadparametri - parametri, kas ļauj konfigurēt šablona izmantošanu konkrētā situācijā.
  8. Vadlīnijas - apstākļi, kas ir jāņem vērā šablona izmantošanā.
 5. Šablona vispārināšana - šablona pārskatīšana, salāgojot šablona specifikācijā izmantotos jēdzienus ar drošu un noturīgu servisu ontoloģiju.
 6. Šablona publicēšana - specificētu un apstiprinātu šablonu publicē šablonu repozitorijā. Šablonam norāda atbilstošo JSON modeļa failu, kas ir pieejams datu servisa veidā.

Rezultāti:

 1. Šablonu kandidātu īsais apraksts.
 2. Šablona specifikācija.

Rīku nodrošinājums:

 1. ARTSS modelēšanas rīks
 2. Paternu repozitorijs

Iesaistītās puses:

  1. Spējas īpašnieks
  2. Zināšanu pārvaldnieks